Openingstijden Oudheidskamer

 

Elke laatste zaterdag van de maand van 10.00 -- 12.00 uur.

Verder is deze open op afspraak. U kunt telefonisch 06-51042692 een afspraak maken.

De kosten zijn € 2,50 per persoon incl. koffie/thee

 

 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=12644

Wij doen ook mee aan sponsorkliks. Zie Tabblad Sponsorkliks voor meer info.

Voor de aankoop van dit historische gebouwtje is veel geld nodig. Met uw steun wordt een nieuwe oudheidskamer gerealiseerd.

 

De Stichting Oudheidskamer Drachtstercompagnie is sinds 2 jaar op zoek naar een nieuwe locatie. De unieke kans doet zich nu voor dat op een historische plek in het dorp het verenigingsgebouwtje “It Gebouke” beschikbaar komt.

“It Gebouke” is in 1938 aan het dorp geschonken door Juffrouw Gelkje van Kooten. Het verenigingsgebouwtje moest worden gebruikt ter bevordering van de stoffelijke en culturele belangen van de bevolking van Drachtstercompagnie. Deze doelstelling sluit naadloos aan bij het doel van de St. Oudheidskamer: het beheren, tentoonstellen, verkrijgen van goederen en informatie betreffende de geschiedenis van Drachtstercompagnie en omgeving.

 

Voor de overname van “It Gebouke” moet overdrachtsbelasting ten bedrage van € 15.000,= worden betaald. Hiervoor vragen wij uw steun!

 

U kunt doneren op:

Bankrekening NL17RABO0177812486

tnv Stichting Oudheidskamer Drachtstercomapgnie

 

Oproep voor Drachtster Kompenijster ferhalen.

 

De Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije (HKDK) is bezig met een project waarbij men leuke, spannende, interessante of ontroerende verhalen over Drachtster Compagnie of (de) inwoners van Drachtster Compagnie zou kunnen gebruiken.

 

Zo'n verhal mag gaan over de geschiedenis van Drachtster Compagnie, over een bijzondere gebeurtenis of over een (markant) persoon. Of misschien is er nog een soort geheim waarvan u vindt dat nu iedereen het mag weten.

Misschien heeft u ook beelden, foto's die bij het verhaal passen? Kortom een verhaal / verhaaltje dat u (of iemand die u kent) met ons dorp wilt delen.

 

We selecteren de mooiste verhalen, die ter zijner tijd op een bepaalde manier verwerkt worden voor een speciale presentatie. Heeft u zo'n verhaal en bent u bereid dit te willen delen, dan zouden we dat erg graag van u ontvangen.

 

Je kan het verhaal op papier of digitaal inleveren bij de voorzitter van de HKDK.

 

Mocht het schrijven echter een probleem zijn, laat het ons dan ook weten, want dan komen we graag langs om uw verhaal op te tekenen. Stuur een bericht naar hkdk@hotmail.nl en we maken een afspraak.

 

Alvast bedankt voor uw inbreng.

Het bestuur.

 

PS. Oude foto's, spullen, documenten rouw-, geboortekaarten enz. zijn nog altijd van harte welkom.

 

GezochtOproep foto's WO II en bevrijding

 

Op 4 mei herdenken we volgend jaar dat het 75 jaar geleden is dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. De Hystoaryske Kommisje Drachtster Kompenije wil een tentoonstelling organiseren, waarin nog eens zichtbaar wordt gemaakt met welke ervaringen de inwoners van Drachtstercompagnie zijn geconfronteerd tijdens de Tweede Wereldoorlog en welke vreugde zij hebben beleefd na het beëindigen daarvan.

Wij vragen u daarom foto's, die hiervan verhalen, aan ons te willen uitlenen. Maar, het gaat ons niet alleen om de foto's. De achtergrondverhalen zeggen vaak veel meer. Met uw foto's en de verhalen zorgt u ervoor dat wij dit zo belangrijke stuk geschiedenis weer doen herleven en kunnen doorgeven aan opvolgende generaties. Wij doen graag een beroep op uw medewerking. U kunt uw foto's en verhalen sturen naar Tseard Jager - telefoon 06-51042692 - email hkdk@hotmail.nl

 

Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije
hkdk@hotmail.nl
www.hkdkdrachtstercompagnie.nl
www.drachtstercompagnie.jouwweb.nl

Banknr. NL17RABO0177812486

BIC-code  RABONL2U

KvK 56691734

 

Stichting Oudheidskamer Dr. Compagnie / HKDK

 

De Rabobank Clubkas Campagne gaat weer van start! Met deze campagne ondersteunt de Rabobank Drachten Friesland Oost het verenigingsleven en hun activiteiten in de regio.

 

Dit jaar doet Stichting Oudheidskamer Dr. Compagnie/HKDK ook mee met de Rabobank Clubkas Campagne.

 

Hoe werkt het? Als lid van de Rabobank ontvangt u begin juni een brief met daarin de stempassen. Ieder lid krijgt 5 stemmen en elke stem vertegenwoordigt een bepaald bedrag. Deze 5 stemmen kunt u als lid uitbrengen op de deelnemende verenigingen. In de bijgestuurde brief staat precies hoe dit allemaal moet. U mag maximaal 2 stemmen uitbrengen op eenzelfde vereniging. De stemperiode loopt van 15 tot 30 juni 2018. Doe mee en stem op Stichting Oudheidskamer Dr. Compagnie / HKDK. De opbrengst wordt gebruikt voor de aanschaf van een computer met scanner en foto-database-programma. Het digitaliseren en de aanschaf van gebruiksvriendelijke software kost geld. Daarvoor komt de Rabobank Clubkas Campagne goed van pas. Eind juni krijgen alle verenigingen en stichtingen te horen welk bedrag ze verzameld hebben met stemmen.

 

Let op! Als klant van de Rabobank ben je niet meteen lid… Als ‘gewone’ klant krijg je dus geen brief met stempassen. Helaas kun je niet meer lid worden voor deze stemronde, maar wellicht doen wij volgend jaar weer mee met de Rabobank Clubkas Campagne en dan kunnen we uw stem natuurlijk ook erg goed gebruiken! Het is een kleine moeite om lid te worden van de Rabobank en he hebt er ook nog eens voordeel van. Je mag namelijk meedenken en meebeslissen met de Rabobank. Zo hebben de leden en de Rabo0bank een aandeel in elkaar.

 

Ben je lid van de Rabobank? Dan zouden wij erg blij zijn met twee van uw 5 stemmen !

--

Enkele foto's geplaatst vanuit de film van 1962.

Hierbij zoeken wij nog namen. Wie zijn het.

Geef dit aan ons door.

U kunt de foto's vinden onder HELP Onbekend

 

of via onderstaande link:

http://drachtstercompagnie.jouwweb.nl/help-onbekend

 

 

 

 

Wijkenlandschap van Drachtstercompagnie

 

Op maandag 3 juli a.s. organiseert Stichting Elzegea een fiets/wandelexcursie rond Drachtstercompagnie.

In dit gebied is de ontstaansgeschiedenis van de Noardlike Fryske Wâlden nog zichtbaar. Vanaf de vervening (eind 17de / 18de eeuw) tot het hedendaagse cultuurlandschap met de zo kenmerkende  wijkenstructuur.

Onderweg is er aandacht voor natuur en cultuur. Aan het eind van de excursie fietsen we naar de Oudheidskamer van Drachtstercompagnie. Hier kunt u evt. een kopje thee of koffie drinken.

Neem eigen fiets en wandelschoenen mee.

 

Door:                    Stichting Elzegea i.s.m. werkgroep Oudheidskamer Drachtstercompagnie

Locatie:                          Drachtstercompagnie, Tsjerkebuorren 41 (It Gebouke)

Datum en tijd:      Maandag 3 juli ‘17, 19.00 – 21.00 uur

Info + opgave:     Jantsje Zwart, 06 - 44 74 26 68  (tussen 18.00-20.00 uur)

Kosten:                          Alleen voor koffie/thee

 

 

Nijs fan de HKDK/Stichting Oudheidskamer Drachtstercompagnie.

 

Yn 1898 waard de Feriening Nut en Genoegen yn De Kompenije oprjochte. It doel wie en hat ek altyd west, om de belangen fan ús doarp ûnder de oandacht te bringen by de Gemeente en oare ynstânsjes. Yn de rin fan de tiid waard by wichtige saken gauris nei de miening fan Nut en Genoegen frege. Yn de gearkomsten fan de leden wie ûntspanning en gesellichheid fan grut belang. Der moast yn elk gefal in kaartsje lein wurde kinne en dat wie yn dy jierren foar grifformearde tsjerkeminsken noch in brêge te fier. Doe’t yn 1930 de Feriening Pleatslik Belang oprjochte waard, hat it even faai stien foar Nut en Genoegen, mar de leden binne dochs troch gien. Pleatslik Belang, dêr’t wol elkenien lid fan wurde koe, naam de wichtichste taken fan de eardere klub oer en waard no it oansprekpunt fan de Gemeente. Boer Jelle Gurbes Veenstra, in man mei grutte bestjoerskwaliteiten, kaam al rillegau ek in yn it bestjoer fan P.B. It hat lykwols even duorre eardat de ferhâldings tusken beide ferienings wat nofliker waarden. En no, yn 2017, nei in bestean fan hast 120 jier, is fanwegen it feit dat der benei gjin leden mear wienen, Nut en Genoegen opheven. Mar der siet noch wat jild yn de pot. Marten van der Bij en Sietse Buursma ha oan it bestjoer fan de âldheidskeamer in slûfke oerlange mei dêryn € 218,65 en dêr binne wy hiel wiis mei. Wy sille derfoar soargje dat dit jild in passende bestimming krijt!

 

Op saterdei 13 maaie 10.00 - 16.00 oere begjint it nije seizoen en sil de âldheidskeamer (Fallaetswei 17 wer iepen wêze oant 1 oktober 2017. We ha alles opnij wat teplak set en sille ek yn it nije gedielte ien en oar tentoanstelle. Der is nammentlik de lêste tiid fan alles by ús brocht wat mei de skoalle te krijen hat en dat is bêst nijsgjirrich.  Ek by Soarchbuorkerij It Fallaet binne op dizze Iepen Dei ferskate aktiviteiten. Dus, kom mar even del as jo yn de gelegenheid binne!

Net allinne it argyf fan Nut en Genoegen sil by ús in plakje krije, ek dat  fan It Griene Krús, fan de Kuorbalferiening en de Toaniel-feriening ha wy  yn bewar. Sa njonkenlytsen ha wy yn ús argyf ek al in moaie samling âlde keapaktes, hierkontrakten ensfh. Mochten jo no ek noch sokssawat thús ha en jo betrouwe dat wol oan ús ta, dan wolle we dat hiel graach fan jo oernimme. Dat jildt trouwens ek foar guod dat neat mei it argyf út te stean hat, mar wol nijsgjirrich genôch is om yn de âldheidskeamer útstald te wurden.

 

Op saterdei 8 july binne wy fan doel om by de âldheidskeamer in sneupersmerk te hâlden. Der kin fan allerhanne guod by ús ynbrocht wurde foar dizze merk. Even berjocht jaan oan Appie (342375) of Tseard (0651042692) en dan wurdt ien en oar regele.

 

Ruurd Verbeek

 

 

Persbericht:

Ofskie fan de iepenbiere skoalle fan Drachtster Kompenije

Tiden hawwe tiden………..

Yn 2009 is it 175-jierrich bestean fan de iepenbiere skoalle oan de Alde Wei yn Drachtster Kompenije fierd. Op 14 augustus 2016, sân jier letter, falt it doek. Foar hiel wat bewenners en âld-bewenners fan ús doarp fielt dit as de ein fan in tiidrek.

Op tongersdei 14 july o.s. wolle wy hjir oandacht oan jaan troch yn Kafé Aans, ek oan de Alde Wei, noch ien kear in ôfskiedsjûn fan de Skûle te hâlden. De jûn begjint om 19.00 oere. It earste, offisjele, gedielte wurdt fersoarge troch de bern, de âlderrie en it team fan de Skûle.

Fanôf 21.00 oere is der tiid foar eltsenien dy’t de Skûle in waarm hert tadraacht om nei te praten oer ús skoalle, soks ûnder it genot fan in hapke, in drankje en gesellige musyk fan Folkert Hans Tolsma.

Op tongersdei 7 july o.s. wurdt der foar de bern fan de Skûle fanôf 14.00 oere ek noch in grut pleinfeest hâlden. Alders en oare famyljeleden binne hjirby as publyk fan herte wolkom. Wy hoopje fansels op moai waar, mar mocht dat net it gefal wêze, dan wurdt der útwykt nei 8 july.

Alderrie, team en jubileumkommisje fan IBS de Skûle.

 

http://www.drachtstercourant.nl/nieuws/72187/ofskie-fan-iepenbiere-skoalle-de-skule-yn-drachtster-kompenije/

 

Het wapen van Smallingerland.

Het wapen van Smallingerland.

Op donderdag 5 november om 19.30 uur geeft archeoloog en historicus Jan Slofstra een lezing in It Gebouke over het landschap van Smallingerland. Hoe is het landschap hier ontstaan en hoe heeft het zich in de loop van de eeuwen ontwikkeld? Wat is de hoofdstructuur van het ‘Smellingerlânskip’ en hoe passen Drachtster Compagnie en de andere dorpen hierin? Kortom: hoe lezen we het rijke geschiedenisboek van ons landschap?

In totaal geeft Slofstra vijf lezingen in vijf buitendorpen. De afsluitende zesde lezing in Drachten gaat in het bijzonder in op de noodzaak om in de toekomst het karakteristieke Smellingerlânskip zo goed mogelijk te bewaren.

De lezingen op een rij, telkens beginnend om 19.30 uur:

  • Woensdag 14 oktober: Oudega (Skippersseal)
  • Donderdag 22 oktober: Boornbergum (’t Bynt)
  • Woensdag 28 oktober: Opeinde (De Wringe)
  • Donderdag 5 november: Drachtstercompagnie (It Gebouke)
  • Woensdag 11 november: Rottevalle (Dorpskerk)
  • Woensdag 25 november: Drachten (De Rank, Berglaan 10)

De entreekosten zijn €2, inclusief tweemaal koffie/thee.

Graag tot ziens in It Gebouke of in één van de andere dorpen!

Oarloch

Yn de moanne dat de Kompenije befrijd is yn 1945, wolle wy yn It Gebouke in lytse tentoanstelling organisearje oer de oarlochsjierren yn ús doarp. Wy ha sa stadichoan wol it ien enoar oanrikke krigen, mar miskien ha jo ek noch wol spullen dy’t wy dêr útstalle kinne. Dat kin bygelyks ek in ferhaal wêze, in troujurk of wat oars fan parasjutestof, in befrijdingsjurk, deiboeken, film, fideo, dvd, foto's of brieven van ûnderdûkers en/of evakuees, unifoarmen,  geheime radio, medailles, foto's fan de periode 1940 - 1945, foto's KP-ers, ensfh. Der sil grif mear wêze wat net neamd is, mar wat wol mei de oarloch te krijen hat en yn jo besit is. Dit kin miskien wol brûkt wurde. Jou it dan troch. Yn oerlis is in protte mooglik.

 

Hawwe jo wat, wat wy brûke kinne/meie lit it us witte. Dat kin by Tseard Jager 06-51042692 of fia dit mail-adres hkdk@hotmail.nl

 

Wy binne fan doel om dy tentoanstelling te hâlden op sneon 18 april en snein 19 april. De krekte tiden krije jo noch wol troch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor foto's Krystmerk Oudheidskamer zie volgende site.

 

https://picasaweb.google.com/104886332987225871297/KerstmarktOudheidskamer10December2014?authkey=Gv1sRgCNLs9e24_eH7UA&feat=embedwebsite#

 

wervingsactie sept. 2014.doc
Word – 531,0 KB 951 downloads
INLOOPAVOND 3 JULI
 
Onze commissie heeft in de korte tijd van haar bestaan al diverse activiteiten ontplooid. Denk maar aan de tentoonstellingen, het samenstellen van het prachtige boek over Nakke en de stichting en inrichting van een oudheidskamer. Wij zijn erg geïnteresseerd in de historie van ons dorp en onze doelstelling is ook om daarvan zoveel mogelijk vast te leggen. Het meeste van wat u de afgelopen jaren bij ons heeft ingeleverd vindt u terug in de oudheidskamer. Maar er is ongetwijfeld nog meer historisch materiaal in uw bezit. Te denken valt aan oude foto's, documenten, brieven, notariële akten, stamboomgegevens, krantenknipsels, rouwadvertenties, boeken en allerlei andere zaken, digitaal of op papier. Wanneer u hiervan afstand wilt doen en wij het interessant materiaal vinden, kunt u het afstaan aan onze commissie. Het wordt dan opgenomen en zorgvuldig bewaard in ons archief of het wordt tentoongesteld in de oudheidskamer.
 
Donderdag 3 juli a.s. om 19.30 tot 21.30 uur is het weer zover en houdt de HKDK weer een inloopavond in de oudheidskamer aan de Fallaetswei.

Op deze avond kunt u materiaal inleveren, maar u kunt het ook door ons laten beoordelen. Zo willen wij bijvoorbeeld graag uw oude familiefoto’s scannen, zodat u de originelen meteen weer mee terug kunt nemen als u dat wilt. Tevens willen we graag met u proberen te achterhalen wanneer de foto werd gemaakt, waar het precies is in ons dorp, welke personen op de foto staan en meer van die bijzonderheden.

Dus heeft u oude foto's die wij mogen scannen kom dan langs.

Wij nodigen u graag uit om te komen; de toegang is gratis en u krijgt koffie of thee aangeboden.
Inlichtingen: T. Jager 06-51042692

ONBEKENDE VROUW

Komt uit de collectie van Hendricus Bouma (geboren 1920 te Drachten - 1988) en Fokje Huitema (geboren 1915 te Houtigehage - 2000)

Waarschijnlijk familielid van Hendricus & Fokje

Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije

DRINGENDE OPROEP

Wij van de Histoaryske Kommisje willen een tentoonstelling inrichten over het ‘Drachtster-Compagniester Verlaat’, in de verwachting dat velen in ons dorp geïnteresseerd zullen zijn in de bedrijvigheid die daar in de vorige eeuw heerste.

De scheepvaart in de Marrewyk met de sluis, de zuivelfabriek en graanmaalderij, wie er in de loop der jaren hebben gewoond in de huizen en boerderijen. Dat zijn allemaal zaken waarover we graag informatie ontvangen. Wij vinden het wenselijk dat de geschiedenis van dit gebied, waarover fragmentarisch wel wat is gepubliceerd, nu als geheel wordt vastgelegd. Ook informatie over het vroegere boterfabriekje aan de Aldewei is in dit verband welkom.

Sommige families wonen al generaties lang in Drachtster-compagnie en het kan bijna niet anders, in die families moet wel het een en ander aan foto’s en documenten uit die tijd bewaard zijn gebleven. Bijvoorbeeld jaarverslagen en melkbriefjes van de fabriek, oude koopakten van woningen of land, brieven en aantekeningen, informatie over brug en sluis, de graanmaalderij, de activiteiten in de fabriek na de opheffing ervan, etc. Denk vooral ook aan familiekiekjes die iets met het Fallaet hebben te maken. Wij willen het allemaal heel graag onder ogen krijgen en uiteraard zijn we erg geïnteresseerd in verhalen en anekdotes over alles wat met de omgeving van het Fallaet heeft te maken.

Wij doen daarom een dringende oproep aan u allen om ons hierover te informeren, bijv. op een inloopavond. Op 5 juni, 3 juli, 4 september en 2 oktober, tussen 19.30 en 21.30 uur, houden wij zitting in de oudheidskamer. Maar het kan natuurlijk ook via ons e-mailadres

 

hkdk@hotmail.nl

of door rechtstreeks contact op te nemen met ondergetekende,

Ruurd Verbeek, Tsjerkebuorren 28, tel. 341139

 r.verbeek01@hetnet.nl

Actieformulier donateurs.doc
Word – 533,5 KB 889 downloads

Formulier Donateur Oudheidskamer

Maak jouw eigen website met JouwWeb