Drachtstercompagnie, Drachtster Kompenije, Bernardus Nieuwenhuis, Nakke, Historie, Dr.Compagnie, HKDK, Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije, Dr.Compagnie

Onderstaande foto's zijn opgelost

foto's komen uit film van 1962

 

354 Molkrider Siebe vd Bij

456 Tjeerd Landman (6-3-1922) Fokje en Tjeerd (jr)

501 Gjalt Landman, Tjeerd Landman (jr), Fokje Landman

505 Fokje Landman, Tjeerd Landman (jr), Anneke Landman, Jan Landman en Geeske Landman-de Jong

559 Tjitske Laanstra

2035 Famke Ginnie Goedkoop

 

1110 Cees Bruinsma

1610 Bareld Bekkema uit Houtigehage

 

2030 Leni Aans

2633 Klaas Hoekstra en Siemkje de Haan

2644 Geeske Bekkema

2718 Titeke Buursma

2733 Berend Haisma en Oebele Slofstra

3057 Lolke Buursma en beppe Klaske Buursma

3047 Jeanne Dijkhuizen en Daan Dijkhuizen (uit Rotterdam)

3327 Alef Hartmans

3433 Syntje van Slooten getrouwd met Oene van Slooten wykverpleegster

3435 Syntje van Slooten getrouwd met Oene van Slooten wykverpleegster

3440 Wyts Riemersma

3814 Rein Laanstra

3939 Hiltsje de Haan suster fan Beppe Marie

3942 Beppe Marie

4047 Baukje vd Veen & Willem Sietsma

4050 Metsje vd Veen & Willem Sietsma

4321 Vlnr: frou van der Bij, Frans Pool, frou Slofstra

4407 Vlnr: frou Bijma en frou Nicolai

4411 Griet Nicolai, Anneke Nicolai, Romkje de Jong

4417 Loltsje van der Meer, frou Pool, frou van der Veen

4431 frou van der Bij, frou Kalsbeek

4454 frou Paulusma, frou Bosma, frou Bosma

 

4517 Ietsje Beintema, Tine Kooistra, Sietske Veenstra, Cobi Koenen, Dukke van der Bij, Zwaantsje Stel

4523 Hennie Bos, Jannie Stel, Griet Tel, Sjoukje Nicolai, Gerrie Kromkamp, Tine de Haan

4542 Jellie van der Wal (Leidimng mei Riemkje de Boer)

4745 Stoffer vd Wal   &   Durk de Graaf (Mook)

4756 Man: Henkie Veenstra jonkje rjochts achter: Allard Bethlehem, jonkje links achter Sjoerd of Trinus v.d. Heide

5007 Griet Woudstra, Klaas van der Veen, Griet Nicolai, Wietske de Boer, Rienk Bijma, Bonne Pander

5209 Griet Nicolai, Bonne Pander, Rienk Bijma

man mei baarch Leendert Wietsma

Hûske Folgersterloane Japik van der Heide Middelste wyk opé hichte fan Warrebosk

322 Anne Witteveen

538 Akke Veenstra-de Jong

1806 Roel Zandbergen

2030 Ginnie Goedkoop (Den Haach), Kees van der Lei,  Harm Krans  , Tineke Bouma

2753 man op trekker Wytze van der Lei en solex Niek van Slooten

3202 Motormûs Henkie van der Heide

3757 Hennie Heuker

3910 klant Hennie Heuker Kleine Bazar

3939 Hiltsje de Haan, suster fan us beppe Marie

3942 frou Beppe Marie

4202 Siep Bos (fan Jappie Bos)

4444 2 bern ûnder de tafel  Sijke Slostra, Remmelt Huisman

4747 jonkje links achter Trinus v.d. Heide, Allard Bethlehem, Freerk Veenstra jonkje rjochts achter

4451 frou Huisman, Frou Seinstra

4501 frou Huisman, frou Seinstra  , Frou Talstra, frou Veenstra

5431 Auke de Boer mei trompet

5421 Gatze de Boer mei trompet