Drachtstercompagnie, Drachtster Kompenije, Bernardus Nieuwenhuis, Nakke, Historie, Dr.Compagnie, HKDK, Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije, Dr.Compagnie

Oproep voor Drachtster Kompenijster ferhalen.

 

De Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije (HKDK) is bezig met een project waarbij men leuke, spannende, interessante of ontroerende verhalen over Drachtster Compagnie of (de) inwoners van Drachtster Compagnie zou kunnen gebruiken.

 

Zo'n verhal mag gaan over de geschiedenis van Drachtster Compagnie, over een bijzondere gebeurtenis of over een (markant) persoon. Of misschien is er nog een soort geheim waarvan u vindt dat nu iedereen het mag weten.

Misschien heeft u ook beelden, foto's die bij het verhaal passen? Kortom een verhaal / verhaaltje dat u (of iemand die u kent) met ons dorp wilt delen.

 

We selecteren de mooiste verhalen, die ter zijner tijd op een bepaalde manier verwerkt worden voor een speciale presentatie. Heeft u zo'n verhaal en bent u bereid dit te willen delen, dan zouden we dat erg graag van u ontvangen.

 

Je kan het verhaal op papier of digitaal inleveren bij de voorzitter van de HKDK.

 

Mocht het schrijven echter een probleem zijn, laat het ons dan ook weten, want dan komen we graag langs om uw verhaal op te tekenen. Stuur een bericht naar hkdk@hotmail.nl en we maken een afspraak.

 

Alvast bedankt voor uw inbreng.

Het bestuur.

 

PS. Oude foto's, spullen, documenten rouw-, geboortekaarten enz. zijn nog altijd van harte welkom.

 

Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije

HERHAALDE OPROEP

Deze oude foto van de in 1908 opgerichte Stoomzuivelfabriek en Graanmaalderij aan de Meerewijk bij het Drachtster Compagniester Verlaat dateert van rond 1920.Het is u inmiddels bekend dat de Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije van plan is om een boek uit te geven over de bedrijvigheid die in de beginjaren van de vorige eeuw heerste rondom het Fallaet in Drachtstercompagnie. Naast een historisch overzicht van de situatie in en rondom ons dorp, zal met name de geschiedenis van de zuivelfabriek en de graanmaalderij worden beschreven. Voor zover het nog te achterhalen is, ook wie daar hebben gewerkt. Dat geldt eveneens voor de huizen en boerderijen op het Fallaet en hun bewoners. De scheepvaart vanuit Drachten door de Marrewyk met sluis en brug is interessant en krijgt de nodige aandacht.

Op een eerdere oproep zijn gelukkig wel een paar reacties geweest, maar toch willen we over genoemde onderwerpen graag meer informatie ontvangen. Te denken valt aan foto’s, familiekiekjes, documenten, jaarverslagen, akten, nota’s, brieven, aantekeningen, kortom alles wat met de geschiedenis van het Fallaet te maken heeft. Informatie over het boterfabriekje dat in 1900 aan de Aldewei werd ingericht, is in dit verband eveneens welkom. Uiteraard zijn we ook erg geïnteresseerd in persoonlijke verhalen en anekdotes die betrekking hebben op bovenstaande. Wanneer we uw materiaal mogen scannen, krijgt u het daarna direct weer terug.

U kunt ons informeren via ons e-mailadres: hkdk@hotmail.nl, maar u kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de schrijver van het boek:

Ruurd Verbeek

Tsjerkebuorren 28,

Drachtstercompagnie

Tel. 341139

E-mail r.verbeek01@hetnet.nl.

Resultatenrekening 2019 Website
Excel – 16,0 KB 430 downloads
wervingsactie sept. 2014.doc
Word – 531,0 KB 658 downloads

 

ACTIE !

Wij mogen er als Kompenijsters trots op zijn dat dankzij de inzet van de Histoaryske Kommisje ook hier een Oudheidskamer kon worden ingericht. In 2015 loopt echter de periode van drie jaar af, waarin Plaatselijk Belang het financieel mogelijk heeft gemaakt deze Oudheidskamer te exploiteren.

Het voortbestaan ervan hangt nu af van het draagvlak in ons dorp.

Voor de exploitatie is jaarlijks een bedrag van € 2.500,- nodig en ondanks onze herhaalde oproepen, blijft de teller bij ons steken op ongeveer € 650,-. We zijn natuurlijk ontzettend blij met dat bedrag aan donaties, maar het is veel te weinig om door te kunnen gaan.

 Daarom houden we nog één keer een wervingsactie.

Vul bovenstaande donateursformulier in waarop u kunt invullen met welk bedrag u de Stichting Oudheidskamer alhier jaarlijks wilt steunen. We hopen natuurlijk op veel positieve reacties; draagt u ook uw steentje bij?

 

Bestuur Stichting Oudheidskamer Drachtstercompagnie

 

 

 

Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije

 

Uitnodiging

 

voor de expositie

 

De familie Overdijk en de kerk ‘Jezus Leeft’

 

                                        

 

Graag nodigen wij u uit om op zaterdag 22 en zondag 23 maart 2014 onze thema-expositie te bezoeken in ‘it Gebouke’ Tsjerkebuorren 41 te Dr.Compagnie. De expositie is geopend van 13.30 tot 17.00 uur.

Het thema is: De familie Overdijk en de kerk ‘Jezus Leeft’ te Luchtenveld. De familie Overdijk heeft deze kerk met pastorie ‘Huize Vrede’ en een tweetal burgerwoningen in 1928 laten bouwen. De laatste kerkdienst die Ds. B. Overdijk hield, vond plaats in 1973.

 

Tijdens de expositie zal er veel materiaal tentoongesteld worden dat betrekking heeft op de familie Overdijk en op de kerk ‘Jezus Leeft’. Om 15.00 uur zal er een beeldpresentatie plaatsvinden. Deze duurt ongeveer 25 minuten.

 

Daarnaast zal de leestafel weer vol liggen met fotomappen en documenten die steeds weer bij jong en oud reacties oproepen van “Och, hea ja” en “Ik ha alles noch lang net sjoen”.

 

Wij hopen op een grote belangstelling voor deze thema-expositie. De toegang is zoals altijd gratis.

 

Graach oant sjen op 22 en 23 maart.

 

De leden fan de Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije.

  

Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije
hkdk@hotmail.nl
www.hkdkdrachtstercompagnie.nl
www.drachtstercompagnie.jouwweb.nl

Inlichtingen: T. Jager 06-51042692

 

 

Yn 2009 wiene in pear minsken fan betinken dat der in histoaryske kommisje komme moast yn de Kompenije.

Der waarden wat minsken benadere en mei yngang fan 20-10-2010 wie de kommisje in feit.

 

De kommisje bestiet út:

 

Tseard Jager             Foarsitter                                                 06-51042692

Ietie Veenstra            Ponghâldster                                           342479

Durk Veenstra            Lid                                                         342918

Corry Keuning            Lid                                                         342912

Marie Bouma             Lid                                                          341346

Appie Heddema         Lid                                                          342375

 

It doel fan de kommisje is wichtige saken út de skiednis fan Drachtster Kompenije neier te ûndersykjen, te argyfearjen en sa mooglik dêr ek oer te publisearjen.

Op dizze wize wurdt de skiednis fan ús doarp bekender en ek fêstlein foar de takomst.

 

Fierders is de kommisje foarnimmens om ien kear yn’t jier in útstalling te organisearjen.

De earste kear is dat bard op 26 en 27 maart 2011 yn kafee Aans.

De útstalling bestie út âlde gebrûksfoarwerpen dy’t Hans de Jong út namme fan Pleatslik Belang sammele hat.

 

Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije
hkdk@hotmail.nl
www.hkdkdrachtstercompagnie.nl
www.drachtstercompagnie.jouwweb.nl